Блог

Видове съдилища в Република България

 

1 Районни
2 Окръжни
3 Апелативни
4 Военни
5.Върховен касационен съд
6.Върховен административен съд

7.Конституционен съд


При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд. Ако се обжалва решението на първоинстанционното дело, се образува второинстанционно дело. При обжалването се гледа от трета или касационна инстанция.

  1. Районен съд (РС)

е основен първоинстанционен съд.
В България има 113 районни съдилища.
Разглежда граждански, наказателни, както и административно-наказателни дела. Тук се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка и осиновяване, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.

  1. Окръжен съд (ОС)

В България техният брой е 28. Разположени са в областните центрове.В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища.
Ако определен човек или фирма са загубили дело в РС, те имат право даобжалват, като тричленен съдийски състав от ОС ще ревизира делото и ще прецени дали районният съдия е приложил правилно закона. ОС разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон. В София е създаден и Градски съд (ГС), с правата на ОС. Всички дела от РС се обжалват само пред ГС, а не пред ОС.
На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни: 

Искове за установяване на бащинство
Искове по несъстоятелност
◊ Прекратяване на осиновяване
◊ Искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв.
◊ Искове за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на окръжния съд
◊ Жалби на граждани срещу административни актове
◊ Тежки престъпления, в т. ч. убийства, придобиване и държане на
наркотични вещества, изнасилвания, престъпления против Републиката.
◊ Регистрация на всички юридически лица със стопанска или нестопанска цел.

Окръжният съд гледа като трета (касационна) инстанция дела решени от районен съд, по жалби срещу наказателни постановления и решения на поземлените комисии (след като районният съд е постановил решение по жалбата).

  1. Апелативен съд (АС)

Гледа дела, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция. Трима съдии от АС преценяват дали колегата им от ОС е приложил правилно закона. В страната има 5 апелативни съдилища -  в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново

  1. Военен съд

Разглежда като първа инстанция наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР. За тези дела второинстанционен съд е Военно-апелативен съд. Компетентността на военните съдилища е определена със закон. Те са със статут на ОС. 

  1. Върховен касационен съд (ВКС)

осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела.

  1. Върховен административен съд (ВАС)

осъществява същата функция като ВКС, но само по прилагане на законите в административното правораздаване.
Има функция на първоинстанционен съд, когато става дума за дела по държавно- административни постановления – актове на Министерски съвет, на отделни министри и други актове, определени със закон.

Върховният съд е  третоинстанционно и последно ниво за съдебно разглеждане на спорове. Актовете му не подлежат на обжалване.

  1. Конституционен съд - Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията.

Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и този закон.

Конституционният съд се състои от 12 съдии, 1/3 от които се избират от Народното събрание, 1/3 се назначават от президента на републиката и 1/3 се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Мандатът на всеки съдия е 9 години.

Публикувано от Борис Тодоров | 03.02.2018г. | Видовете съдилища в Република България